Statut sutaze - Dychajme zdravo

10.12.2020 12:08

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Dýchajme zdravo
(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na
jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Občianske združenie MISIA MLADÝCH
Sídlo: Farská 86/34 , 027 44 Tvrdošín
IČO: 37901133
DIČ: 2022283956
Zapísaný v registri: Registrované na Ministerstve vnútra SR - číslo spisu VVS/1-900/90-21112
Viac tu: https://www.misiamladych.sk/kontakt/

2. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 12.12.2020 do 31.12.2020. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 15 rokov s miestom trvalého alebo prechodného pobytu v jednom z okresov: Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo. Súťaže sa nemôže zúčastniť dobrovoľníci občianskeho združenia Misia Mladých a zamestnanci elektropredajne Sahuľ a ich blízky rodinní príslušníci.

4. Podmienky účasti v súťaži:
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže napísal do komentáru pod súťažný príspevok na hlavnej stránke https://www.facebook.com/oravazacisteovzdusie/ odpoveď na otázku „Ako by si pomohol zlepšiť kvalitu ovzdušia vo svojej obci?“

5. Výhra
Výhrou v súťaži je profesionálna čistička vzduchu do interieru zn. ETA, ktorú do súťaže venuje spoločnosť Elektro Sahuľ.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže, bude víťaz vybraný spomedzi platne prihlásených účastníkov na základe posúdenia obsahu komentáru 3 člennou komisiou, ktorá posúdi využiteľnosť a zmyselnosť myšlienky ktorú súťažiaci uviedol v komentári.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené v príspevku na hlavnej stránke https://www.facebook.com/oravazacisteovzdusie/. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 7 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade posudzovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

8. Ochrana osobných údajov
Organizátor uchová v lehote danej účtovnými predpismi a príšlušnými zákonmi len osobnú údaje výhercu (adresa, meno priezvisko, tel. číslo, email). Iné údaje nezhromažďuje.

9. Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Tvrdošíne, dňa 10.12.2020