Cieľ a činnosť

Občianske združenie MISIA MLADÝCH bolo založené 17. januára 2003.

Primárnym cieľom združenia je alternatívne využitie voľného času detí a mladých ľudí, prevencia drogových závislosti a priblíženie duchovných a kultúrnych hodnôt deťom a mladým ľuďom bez rozdielu rasy, pohlavia, jazyka, náboženstva a politickej orientácie.

Hlavnou činnosťou je poskytovanie pomoci deťom a rodinám, ktoré sa ocitli v krízovej životnej situácii, organizácia voľnočasových aktivít a dobrovoľníckeho programu.

Vedenie združenia

Predseda: Mgr. Anton Michalica, PhD.

Podpredseda: Bc. Peter Krššák