ŠTATÚT SÚŤAŽE Pomôžme svojmu okoliu

08.11.2021

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Pomôžme svojmu okoliu.

(ďalej len "Štatút")

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

  • Organizátor Súťaže (ďalej len "Organizátor")

Obchodné meno: Občianske združenie MISIA MLADÝCH

Sídlo: Farská 86/34 , 027 44 Tvrdošín

IČO: 37901133

DIČ: 2022283956

Zapísaný v registri: Registrované na Ministerstve vnútra SR - číslo spisu VVS/1-900/90-21112

Viac tu: https://www.misiamladych.sk/kontakt/

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 10.11.2021 do 21.12.2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 15 rokov s miestom trvalého pobytu na Slovensku.

Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanci občianskeho združenia Misia Mladých a ich blízky rodinný príslušníci.

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže napísal do komentáru pod súťažný príspevok na hlavnej stránke https://www.facebook.com/oravazacisteovzdusie odpoveď na otázku "Čo by si ty osobne urobil/zmenil pre zlepšenie životného prostredia vo svojom okolí?"

5. Výhra

Výhrou v súťaži je profesionálna čistička vzduchu do interiéru

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže, bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov na základe posúdenia obsahu komentáru 3 člennou komisiou, ktorá posúdi využiteľnosť a zmyselnosť myšlienky ktorú súťažiaci predniesol.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené v príspevku na hlavnej stránke https://www.facebook.com/oravazacisteovzdusie . Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 7 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

8. Ochrana osobných údajov

OZ Misia mladých nezbiera žiadne osobné údaje s výnimkou mena a adresy výhercu, ktoré bude použité výlučne len na zaslanie uvedenej výhry.

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Meta nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži sociálna sieť Meta (Facebook) takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spojená s spoločnosťou Meta a jej sociálnou sieťou Facebook.

V Tvrdošíne , dňa 10.11.2021.