Postup krokov na poukázanie 2% (3%) z dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2024

1. Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie / organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Naše údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť (IČO, Obchodné meno/Názov), nájdete vľavo.

a) Daň. priznanie typu A pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 - VIII. oddiel

b) Daň. priznanie typu B pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona o DzP - XII. oddiel

3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt).

4. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte buď elektronicky na Finančnú správu (ak máte povinnosť komunikovať so správcom dane elektronicky), alebo osobne prípadne poštou na daňový úrad podľa Vášho bydliska (adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost) v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2024) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania.

5. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v náš prospech.


Poznámky:

  • Fyzické osoby poukazujú v roku 2024 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!
  • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
  • Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2023. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
  • IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia zostávajú prázdne.